үений шингэн
үений хөндийд байх, үелсэн яснуудын болон холбооснуудын үрэлтийг багасгах үүрэгтэй гулсамтгай шингэн