үений үрэвсэл
цочмог ба архаг явцтай, нэг юм уу олон үеийг хамарч үеэр улайж өвдөх, хөдөлгөөн нь хязгаарлагдах, хэлбэрээ алдах шинжээр илэрдэг өвчин