үе мултрах
хэвийн бус хүчтэй хөдөлгөөн хийснээс болж үелж буй хоёр болон хэд хэдэн яс эвлэж нийлсэн байрлалаа хагас алдаж хэвийн хөдөлгөөн хийж чадахгүй болох