үдээрийн адасга
а. Үдээр хийхэд хэрэглэх адасга б. [шилжсэн] Туранхай бод малыг хараах үг