ханын үдээр
хана үдэхэд зориулан нарийн зүссэн шир