үдэж мордуулах
үдэн явуулах, мордоход нь дагаж гаргаж өгөх