үдэх ёслол
зочдыг хүндэтгэлтэйгээр гаргаж өгөх ёс заншил