ҮГЧЛЭХ

Үгийг барин үйлдэх: үгчлэн унших (үг үгээр нь унших), үгчлэн орчуулах (утгыг дэлгэрэнгүй...

үгчлэн унших үг үгээр нь унших
үгчлэн орчуулах утгыг хөөхгүй, үг нэг бүрийг орчуулах
үгчлэн цээжлэх

утгыг эс хайхран цээжлэх

үгчлэн холбох үг үгээр нь холбох, үг үгээр нь нийлүүлэх