ҮГЭЭГҮЙРЭХ

Үгээгүй болох: ард түмэн үгээгүйрэх (ард түмэн үгээгүй болох, ард түмэн ядуурах) - Жононгийн дэлгэрэнгүй... Ардын заргын бичиг.