ҮГЭЭРЛҮҮЛЭХ

Үгээртэй болгох: шархаа үгээрлүүлэх (шархаа үгээртэй болгох, шархаа идээлүүлэх).