ҮГЭЭРТЭЙ

Үгээр ихтэй: үгээртэй яр (идээ ихтэй яр).