ҮГЭЭРШИХ

Үгээр, идээ бээртэй болж эхлэх: шарх үгээрших (шарх идээ татаж эхлэх).