ҮГЭЭГҮЙЧҮҮД

Үгээгүй хүмүүс, ядуус: орон бүхний үгээгүйчүүд (улс болгоны ядуу хүмүүс).