ҮГЭНЦЭР

Үгэнд дуртай; үгэнцэр амьтан (үгэнд дуртай хүнийг муушаасан хэллэг).