үгчлэн холбох
үг үгээр нь холбох, үг үгээр нь нийлүүлэх