үгчлэн орчуулах
утгыг хөөхгүй, үг нэг бүрийг орчуулах