ҮГҮЙРҮҮЛЭХ

1. Үгүй болгох;


2. Хоосруулах, ядуу болгох: ард түмнээ үгүйрүүлэх (ард түмнээ хоосруулах, ард түмнээ юу ч үгүй болгох) - Ийнхүү ноёдын тавьсан өр дэлгэрэнгүй... Д.Маам. Газар шороо.