ҮГҮЙРЭЛ

Үгүйрэх үйлийн нэр, хоосрол, ядуурал: үгүйрлийн ирмэгт тулах (хариугүй үгүйрэх шахах), дэлгэрэнгүй...

үгүйрлийн ирмэгт тулах хариугүй үгүйрэх шахах
үгүйрэл хоосрол үгүйрч хоосрох явдал
үгүйрэл ядуурал юу ч үгүй хоосрох нь

үгүйрэл зохих

Өглөггүй баянд үгүйрэл зохилтой. Өргөмжгүй насанд үхэл зохилтой. ААЗ

Тэмээч Г.Эрдэнцогт2015-12-29 01:52:09