ҮГҮЙСГЭЛ

1. Үгүйсгэх үйлийн нэр: үгүйсгэлийн үгүйсгэлийн хууль (хөгжлийн үйл явцын чиглэл, хэлбэр, үр дүнг дэлгэрэнгүй...


2. Буруушаах, буруутгах, няцаах явдал.