ҮГҮЙРЭХ

Юу ч үгүй болох - Ууж идэх нь ихэдвэл үгүйрэхийн тэмдэг. ААЗ., дэлгэрэнгүй...

өр хадгалсан үгүйрдэг өвчин хадгалсан үхдэг өргүй бол баян, өвчингүй бол жаргал
үгүйрэх баяжих хоёр өвөл зун хоёр шиг баян хоосны ялгаа их гэсэн санаа

үгүйрэх цаг

Үгүйрэхийн цагт байснаа боддог. Үхэхийн цагт өөрийгөө олдог. ААЗ

Тэмээч Г.Эрдэнцогт2015-12-29 01:41:33