ҮГҮЙЛЭГДЭХ

1. Байхгүй нь санагдах, үгүй нь мэдэгдэх;


2. Дурсагдах, санагдах: бороо үгүйлэгдэх (бороо орохыг ихэд хүсэмжлэх), хүүхэд үгүйлэгдэх (а. Хүүхэд байхгүй нь ихэд дэлгэрэнгүй...
бороо үгүйлэгдэх бороо орохыг ихэд хүсэмжлэх
хүүхэд үгүйлэгдэх а. Хүүхэд байхгүй нь ихэд мэдрэгдэх, хүүхэдтэй болохыг ихэд хүсэмжлэх; б. Хүүхдээ ихэд санагалзах
ээж нь үгүйлэгдэх ээж нь байхгүй нь мэдрэгдэх