УТГАЛАХ II

Юмыг байн байн утгах.

Ижил үг:

УТГАЛАХ I