УТГАЧЛУУЛАХ

Бичиг зохиолыг утгын дагуу үйлдүүлэх.