УТГАЧЛАХ

Бичиг зохиолын утгын дагуу үйлдэх: утгачлан орчуулах (үг нэг бүрийг махчлан дагахгүй, гол утгыг авч дэлгэрэнгүй...

утгачлан орчуулах үг нэг бүрийг махчлан дагахгүй, гол утгыг авч орчуулах
утгачлан тогтоох гол агуулгыг нь тогтоох