УРХАН

Нэлээд уран: урхан үгээр мэхлэх (маш уран үгээр хуурах).