УРХИЛАХ

1. Урхи хэрэглэх, урхидах;


2. Уургалах: адуу урхилах (адуу уургалан авах) - Эрчит хуйвны гогцоо эзэн биеийг нь урхилжээ. З.Баттулга. Уяхан замбуутив;
3. [шилжсэн] Бусдыг өөрийн муу аргадаа оруулах.