УРХИДУУЛАХ

1. Ан амьтныг урхиар бариулах;


2. Урхинд орох;
3. Бугуйлдуулах, цаламдуулах;
4. [шилжсэн] Бусдад мэхлэгдэх, бусдын аргад орох.