УРХАГЛУУЛАХ

1. Урхаг үлдээх, өвчнөө даамжруулан архагшуулах;


2. Урхаг зан авир гаргуулах.