УРХАГЛАХ

1. Урхаг үлдэх, өвчин удаж архагших;


2. Урхаг зан авир гаргах.