УРУУЛШУУЛАХ
/ хэл шинжлэл /

Авиаг өгүүлэхдээ уруул дүгрэгшүүлэн хэлэх.