УРУУЛШИХ
/ хэл шинжлэл /

Авиаг өгүүлэх ажиллагаанд уруул дүгрэгшин оролцох: уруулшсан эгшиг (уруул дүгрэгшин хэлэгдэх эгшиг), дэлгэрэнгүй...

уруулшсан эгшиг уруул дүгрэгшин хэлэгдэх эгшиг
уруулшсан гийгүүлэгч угийн өгүүлэгдэх шинж нь уруулын бус боловч уруулын авианы орчинд бүтэхдээ тодорхой хэмжээгээр уруул дүгрэгшин хэлэгдэх гийгүүлэгч