УРУУЛДАХ

1. Уруулаас нь барих, торгох, амдах, цоровдох;


2. Уруу газрыг дагаж буух, уруудах;
3. Уруугаа харах, хөмрөх: уруулдаж унах (уруугаа харж ойчих).