УРУЙДАС

Голын гүехэн устай буюу нарийссан хэсэг дэх усны урсгалаар туугдан ирсэн мод, үндэс хожуул зэрэг зүйлсийн дэлгэрэнгүй...