УРТАТГАХ

Урт болгох, сунгах: ажлын цагийг уртатгах (ажлын цагийг урт болгох, сунгах).