УРТАЧЛАХ II

Юмны уртаас нь шилж авах: уртчилж авах (уртаас нь шилж авах), уртчилж хэрэглэх дэлгэрэнгүй...

уртчилж авах уртаас нь шилж авах
уртчилж хэрэглэх уртаас нь шилж хэрэглэх
Ижил үг:

УРТАЧЛАХ I