УРТАЧЛУУЛАХ II

Уртаас нь шилж авхуулах.

Ижил үг:

УРТАЧЛУУЛАХ I