УРТРАГ

Газар зүйн тодорхой меридианаас градусаар илэрхийлэгдсэн зай: өргөрөг уртраг [хоршоо] (дэлхий дээрх дэлгэрэнгүй...

өргөрөг уртраг дэлхий дээрх ямар нэг цэгийн орших орныг босоо ба хэвтээ байршлын солбицлоор заах тоон хэмжүүр