УРСАМТГАЙ

Урсах чанартай, байнга урсдаг: усанд урсамтгай (усанд урсах чанартай), урсамтгай дэлгэрэнгүй... (урсдаг чанар).

усанд урсамтгай усанд урсах чанартай
урсамтгай чанар урсдаг чанар