УРСГАЛТ

Урсгал бүхий; салаа урсгалт гол (салж урсдаг гол).