УРТААШ

Урт тийш - Уртааш гурав, өргөөшөө хоёр хагас метрийн зайтай. “Цог” дэлгэрэнгүй...