УРТАВТАР I

Бага зэрэг урт: уртавтар банз (бага зэрэг урт, арай урт банз), уртавтар тархи дэлгэрэнгүй...

уртавтар банз бага зэрэг урт, арай урт банз
уртавтар тархи нугас, тархины гүүр хоёрын хооронд оршдог тархины голын хэсэг
Ижил үг:

УРТАВТАР II: