УРИХ II:

урих салхи (өмнөөс үлээх халуун хуурай салхи).

Ижил үг:

УРИХ I

УРИХ III