УРАЛДААНТ

Уралдаан бүхий; тэмцэлдээнт: уралдаант шалгалт (хүмүүсийн мэдлэгийг шалгаж байр эзлүүлэн, сонгон дэлгэрэнгүй...

уралдаант шалгалт хүмүүсийн мэдлэгийг шалгаж байр эзлүүлэн, сонгон шалгаруулалт хийдэг шалгалт