уралдаант шалгалт
хүмүүсийн мэдлэгийг шалгаж байр эзлүүлэн, сонгон шалгаруулалт хийдэг шалгалт