УРАЛДАМТГАЙ

Байнга уралдаж байдаг, уралдах нь олонтоо.