уралдаан зохион байгуулах
төрөл бүрийн тэмцээн зохион байгуулах