ураг садны хол нь сайн ус аргалын ойр нь сайн
/ зүйр цэцэн үг /
юм хэрэгцээтэй үедээ хэрэг болж байх гэсэн санаа