ураг тогтох
/ хуучирсан /
а. Хоёр этгээд хөвгүүн охин хоёроо эр, эм болгохоор хэлэлцэж тохирох; б. Эхийн умайд үр тогтох