ураг төрлийн тогтолцоо
ураг төрлийн холбоог илэрхийлэн нэрлэх нэр томьёоны тогтолцоо