ургийн ус
ургийн амьдрах орчин болж гаднын нөлөөнөөс хамгаалдаг шингэн